Man-Ga programmazione TV della notte

Man-Ga SAT 149
01:00 - Il libro della giungla
01:30 - Il libro della giungla
02:00 - Il libro della giungla
02:25 - DanMachi
02:55 - Fire Force
03:20 - Regalia: The Three Sacred Stars
03:50 - Yu Yu Hakusho
04:30 - Yu Yu Hakusho
05:00 - La leggenda di Zorro
05:25 - La leggenda di Zorro
05:55 - Calendar Man