Man-Ga programmazione TV della sera

Man-Ga SAT 149
19:00 - Yu Yu Hakusho
19:30 - Ushio e Tora
20:00 - Muteking
20:25 - Nadia - Il mistero della Pietra Azzurra
20:55 - Rocky Joe
21:20 - Mazinga Z
21:50 - Tokyo Magnitude 8.0
22:20 - Tokyo Magnitude 8.0
22:45 - Tutor Hitman Reborn!
23:15 - Il grande sogno di Maya
23:40 - Yu Yu Hakusho
00:10 - Mazinga Z
00:40 - Nadia - Il mistero della Pietra Azzurra